Disclaimer

BETALING

Betalingen van facturen voor het jaararrangement dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door Manowi te zijn ontvangen en het volledige bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste afspraak te zijn ontvangen. De cliënt heeft tot 2 weken voor de eerste afspraak de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is 100% van het factuurbedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald.

 

AFSPRAAKVERANTWOORDELIJKHEID

Manowi zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en het behandelprogramma met zorg samenstellen. Haartotaalbehandelingen binnen dit jaartraject kunnen tot 3 dagen voor aanvang van de behandeling worden geannuleerd, waarna in onderling overleg een nieuwe afspraak wordt ingepland. Indien cliënt de afspraak minder dan 3 dagen voor de behandeling annuleert, zal geen nieuwe afspraak worden ingepland en zal geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden. Het afgesproken aantal behandelingen bij een jaartraject dient binnen een periode van een jaar gerealiseerd te zijn. Indien dit niet mogelijk is door annuleringen van cliënt, zal er na de periode van een jaar geen behandeling meer plaatsvinden binnen het betreffende Haartotaal jaartraject. Deze ‘gemiste’ afspraak zal dan vervallen.

Manowi zal een behandelafspraak alleen annuleren als het naar haar inzicht niet anders kan. In dat geval zal de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de cliënt de mogelijkheid dezelfde behandelafspraak opnieuw in te plannen. Hierbij zal de periode van een jaar worden verlengd met deze door Manowi geannuleerde afspra(a)k(en), indien deze niet binnen het jaartraject kan/kunnen worden gerealiseerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Manowi zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en het behandelprogramma met zorg samenstellen. Cliënt erkent dat de behandelingen, voor eigen verantwoordelijkheid en risico zijn. Om die reden kunnen aan de behandelingen ook geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van Manowi wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van door de cliënt geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende behandelprogramma bedongen vergoeding. Behoudens die schadevergoeding, is Manowi jegens de cliënt niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

 

GESCHILLENBESLECHTING

Op de overeenkomsten tussen de cliënt en Manowi is Nederlands recht van toepassing. Indien de cliënt en Manowi een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar Manowi gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald. Dat geldt ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure.